SalonXpress

Algemene voorwaarden

 Definities

“Boeking”: elke boeking door een klant via de website www.salonxpress.nl;

“Dienst”: een behandeling;

“Klant”: een persoon die de diensten koopt of ontvangt, via de website www.salonxpress.nl;

“No show”: Een door de klant geboekte afspraak waarbij de klant of specialist niet aanwezig is of niet is komen opdagen.

“Overeenkomst”: Een meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek

“Specialist”: betekent jij als specialist, die een overeenkomst aangaat met SalonXpress en behandelingen uitvoert handelend op eigen titel;

“SalonXpress”: Salonxpress , geregistreerd in Nederland onder nummer 74369237 in het handelsregister.

“Uitgevoerde Afspraak”: een afspraak middels een SalonXpress Boeking waarbij de specialist met succes de dienst aan de klant heeft verleend;

“Website”: www.salonxpress.nl;

"Wetgeving inzake gegevensbescherming": betekent de Europese Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG alsmede wet- en regelgeving die deze richtlijnen implementeren of op basis van deze Richtlijnen zijn ontworpen, of wet- en regelgeving die deze richtlijnen aanpast, vervangt, consolideert (waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Telecommunicatiewet en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en privacy, welke van kracht zijn in enige relevante jurisdictie;


Recht

1. Op elke overeenkomst tussen SalonXpress en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SalonXpress.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


De klant


Algemeen

1. SalonXpress biedt de volgende diensten aan: Een boekingsplatform, waarop de specialist diensten kan aanbieden aan een veel groter aantal potentiële klanten.

2. De diensten die je kunt boeken via SalonXpress, worden verkocht door specialisten en niet door ons. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van je boeking en wij zijn door de specialisten aangesteld om als handelsagent op te treden om dit te doen.

3. SalonXpress biedt de klant een gebruikersaccount en wachtwoord waarmee de klant toegang heeft tot een persoonlijk portaal. De klant zal de gegevens en het wachtwoord van de gebruikersaccount vertrouwelijk en veilig bewaren en zal deze niet vrijgeven aan andere personen dan diegenen die toegang moeten hebben tot de website en die op de hoogte zijn van de verplichtingen van de klant om die gegevens te beveiligen. De klant zal SalonXpress onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging of oneigenlijk gebruik, inclusief elk gebruik dat in strijd zou zijn met deze overeenkomst, de redelijke instructies van SalonXpress die van tijd tot tijd worden gegeven en/of toepasselijke wetgeving.


Betaling

1. Wij accepteren de volgende betaalwijze: iDeal, VISA en MasterCard via Mollie. De naam SalonXpress zal op uw bank of creditcardafschrift verschijnen. Alle aankooptransacties worden berekend en verwerkt in euro's.

2.  Als je voor diensten van onze specialisten betaalt via onze website, kunnen wij je betaling namens de betreffende Specialist in onze hoedanigheid van hun handelsagent innen en in ontvangst nemen. In dit geval is je schuld aan de specialist voor de diensten voldaan als we je betaling hebben ontvangen. De specialist ontvangt de betaling nadat de dienst is geleverd aan de klant.


Afspraken

1.     Nadat de klant een afspraak heeft geboekt, ontvangt de klant een bevestigingsmail. Als de klant geen bevestigingsmail heeft ontvangen, kan de klant een e-mail sturen naar info@salonxpress.nl

2.     Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid (of van de persoon die de diensten ontvangt) om de specialist vooraf te informeren over medische of gezondheid gerelateerde condities en/of bijzondere behoeften die diensten zouden kunnen beïnvloeden of door diensten beïnvloed zouden kunnen worden (bijvoorbeeld, zonder beperking, allergie-informatie en gezondheidsproblemen). Indien jij (of de betreffende ontvanger van de diensten) verzuimt dergelijke informatie te geven aan de betreffende specialist, dan is noch SalonXpress noch de betreffende Specialist aansprakelijk tegenover jou (of de ontvanger van de Diensten) vanwege letsel, verlies of schade voortvloeiende uit de diensten die redelijkerwijs vermeden had kunnen worden als jij (of de ontvanger van de diensten) deze informatie zou hebben onthuld voordat de diensten werden ontvangen.

3.     SalonXpress en/of de specialist biedt een terugbetaling bij boekingen die worden geannuleerd (of niet kunnen worden verzet), op voorwaarde dat de betreffende afspraak uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak is geannuleerd. 

4.     De specialist/SalonXpress biedt een terugbetaling bij boekingen waarbij er sprake is van een no show door de specialist.

5.  Als je als klant een boeking wilt verzetten of annuleren dan kan dit worden aangevraagd en afgerond door ofwel: gebruik te maken van je SalonXpress account via de Website; de link in je bevestigings-mail te volgen; direct contact op te nemen met de specialist; of ons klantenservice te-mailen op info@SalonXpress.nl.

6.  SalonXpress behoudt zich het recht voor om een SalonXpress klanten account te deactiveren in het geval van een overtreding van deze boekingsvoorwaarden en/of wanneer de klant zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel ten opzichte de specialist, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie.


Privacy en persoonsgegevens

1.  Wij vinden privacy erg belangrijk en behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie onze website (salonxpress.nl/privacy-policy) voor ons privacy beleid.


Klachten

1. Wij geven om je ervaring en willen de hoogste normen handhaven. Dus als je een klacht wilt indienen over een van onze specialisten of hun diensten, Kun je met de specialist zelf spreken om het probleem op te lossen; laat je een eerlijke recensie achter op de website om je ervaring weer te geven; en/of stuur ons een e-mail op info@salonxpress.nl


Aansprakelijkheid

1.  Het contract voor de diensten is rechtstreeks tussen jou (klant)en de betreffende specialist. Wij zijn niet aansprakelijk voor de diensten die je ontvangt van onze specialisten. Als je een consument bent, heb je echter wettelijke rechten in verband met diensten die niet zijn uitgevoerd op de manier zoals je daarvan mag verwachten of op enige andere wijze niet zoals omschreven worden geleverd. Informatie over je wettelijke rechten is beschikbaar op www.consuwijzer.nl. 


De specialist


Algemeen

1.     SalonXpress biedt de volgende diensten aan: Een boekingsplatform, waarop de specialist diensten kan aanbieden aan een veel groter aantal potentiële klanten.

2.     SalonXpress is verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van SalonXpress boekingen middels een vooruitbetaling en wordt door de specialist aangesteld als handelsagent om dit te doen.

3.     SalonXpress biedt de Specialist een gebruikersaccount en wachtwoord waarmee de Specialist toegang heeft tot een persoonlijk pagina. De Specialist zal de gegevens en het wachtwoord van de gebruikersaccount vertrouwelijk en veilig bewaren en zal deze niet vrijgeven aan andere personen dan diegenen die toegang moeten hebben tot het persoonlijke paginal en die op de hoogte zijn van de verplichtingen van de specialist om die gegevens te beveiligen. De specialist zal SalonXpress onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging of oneigenlijk gebruik, inclusief elk gebruik dat in strijd zou zijn met deze overeenkomst, de redelijke instructies van SalonXpress die van tijd tot tijd worden gegeven en/of toepasselijke wetgeving.

4.     De Specialist dient ervoor te zorgen dat alle foto’s, omschrijvingen en prijzen van de diensten die zij voor publicatie op de persoonlijke pagina weergeeft, nauwkeurig, correct en niet misleidend is. 

5.     De specialist staat ingeschreven in het handelsregister, oftewel de Kamer van Koophandel.


Betaling

1.     Als tegenprestatie voor de SalonXpress platform gaat de specialist ermee akkoord de maandelijkse abonnementskosten aan SalonXpress te betalen en alle boekingen te accepteren en de diensten te leveren in overeenstemming met de hoogste normen in de bedrijfstak.

2.     Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting staat SalonXpress in haar recht om deze overeenkomst op te schorten of te beëindigen, inclusief de verwijdering van de specialist van de Website, tot naar tevredenheid van SalonXpress een regeling getroffen wordt ter betaling of voldoening. SalonXpress zal de Specialist kosten in rekening brengen ter verkrijging van de betaling of een gerechtelijke beslissing, waaronder alle redelijke beroepskosten (inclusief gerechtskosten) en overige kosten voor de afgifte van dagvaardingen of andere incassoprocedures.

3.     De Specialist dient alle boekingen te accepteren en mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden weigeren om ze te accepteren, anders wordt de specialist geacht deze overeenkomst materieel te schenden en kan zij aan haar verschuldigde betalingen in verband met deze overeenkomst verbeuren

4.     Bij boekingen innen wij namens jou betalingen van SalonXpress Klanten. Hun schuld aan jou is voldaan als wij de betaling hebben ontvangen van de Klant.

5.  Betalingen van boekingen betalen wij binnen 72 uur (3 werkdagen) na de datum van de behandeling uit op het door jou opgegeven je rekening bij het aanmaken van een account.


Klachten

1. De specialist zal zijn uiterste best doen diensten van topkwaliteit te leveren aan alle klanten en zal alle verkoopvragen, zaken of problemen met betrekking tot Boekingen of potentiële Boekingen, alsmede klachten van klanten, direct behandelen.

2. SalonXpress verwijst alle klachten van de klant die zij ontvangt door naar de specialist en de specialist reageert binnen 48 uur na ontvangst van een klacht op de betreffende Klant. De specialist erkent en accepteert hierbij dat de website een beoordelingsplatform bevat, waarop klanten openbare beoordelingen kunnen geven van hun ervaringen met de specialist en dat een selectie van beoordelingen van voorgaande maanden ook beschikbaar zal worden gemaakt op de Specialistpagina (indien van toepassing). De Specialist dient er rekening mee te houden dat dit platform zich niet kan onttrekken aan negatieve beoordelingen en/of feedback van klanten die buiten de controle van SalonXpress liggen.


Beëindiging overeenkomst

1.  Wanneer je als specialist het contract met SalonXpress wenst te stoppen, moet je SalonXpress hiervan ten minste 30 dagen schriftelijk van tevoren op de hoogte stellen via info@salonxpress.nl en zal de Specialist de toepasselijke vergoedingen blijven betalen voor de duur van de opzegtermijn.

2.  Deze overeenkomst wordt kracht vanaf de Ingangsdatum en blijft van kracht totdat deze schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen wordt opgezegd door een van de partijen.

3.  Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere indien:

A: de wederpartij een Materiële Schending pleegt van een van de bepalingen van deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.5, 8, 9.5 and/or 10) en die schending niet kan worden hersteld, of in het geval van een schending die kan worden hersteld, de wederpartij verzuimt de schending te herstellen binnen 7 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving met alle gegevens van de schending en de eis tot herstel;

B: de wederpartij pleegt een aanhoudende, niet-materiële schending (al dan niet herstelbaar) van een van de bepalingen van deze overeenkomst;

C: eigendommen of activa van de andere partij worden uitgewonnen, er wordt beslag op gelegd of er wordt een curator over eigendommen of activa van die andere partij benoemd;

D: die andere partij maakt vrijwillige afspraken met haar schuldeisers of wordt onderworpen aan een onderbewindstelling;

E: die andere partij treedt in liquidatie (behoudens voor het doel van fusie of reorganisatie en op een zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende vennootschap daadwerkelijk overeenkomt gebonden te zijn door, of akkoord gaat met, de verplichtingen die aan die andere partij worden opgelegd krachtens deze Overeenkomst);

F: Iets dat analoog is aan een van de voorgaande gebeurtenissen naar het recht van een jurisdictie plaatsvindt met betrekking tot die andere partij; of

G: die andere partij haar bedrijf staakt of dreigt het te staken.

4.  Beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak ervan, laat de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij de beëindiging zijn ontstaan onverlet.


Privacy en persoonsgegevens

1.  Wij vinden privacy erg belangrijk en behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie onze website (salonxpress.nl/privacy-policy) voor ons privacy beleid.


Aansprakelijkheid

1.  Jij bent verantwoordelijk voor de diensten die je aan klanten op locatie verstrekt en het contract voor die diensten wordt gesloten tussen jou en de Klant. SalonXpress is tegenover de klanten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de diensten die zij van jou ontvangen.

2. De specialist is rechtstreeks aansprakelijk tegenover de klant voor alle gevallen waarin niet wordt voldaan aan de verwachtingen van de klant of voor enige andere juridische aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot de specialist diensten.

3.  SalonXpress is voorts niet aansprakelijk voor inkomsten- of winstderving, verlies van contracten, goodwill, of andere immateriële verliezen of voor enige indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins (ook al is SalonXpress door de specialist op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade).

4.  Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van SalonXpress voor bedrog of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor haar opzettelijke wanbetaling of enige andere aansprakelijkheid ervan uitsluiten of in enig opzicht beperken, voor zover deze niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt.


VIND JOUW SPECIALIST